• Darbības ar algebriskām daļām.

  Tēma: Darbības ar algebriskām daļām. 

  Klase:9.

  3,4 posmi

  Mērķi: izmantojot darbību veikšanu ar vienkāršām daļām, pārbaudiet algoritmu, lai veiktu darbības ar algebriskām daļām.

 • Ievilktie un apvilktie četrstūri

  Klase: 10.

  Tēma: Četrstūris un riņķis.

  Skolotājs: Iveta Zarāne

  Mērķis:

  - pētījuma rezultātā noteikt apvilkta un ievilkta četrstūra īpašības;

  - attīstīt skolēnos prasmi veikt matemātisko pierādījumu kopīgā veidā;

  - attīstīt skolēnos prasmi risināt uzdevumus par apvilktiem un ievilktiem četrstūriem;

  Stundu sērija par tēmu 1.-6.stundas (0 - 4.posmi kompetenču konstruēšanā)

  Skolēna sasniedzamais rezultāts: 

  • izprot, ka ne katru četrstūri var apvilkt ar riņķa līniju un ne katrā četrstūrī var ievilkt riņķa līniju,
  • prot analizēt situāciju par konkrētiem četrstūriem un riņķa līniju,
  • zina apvilkta un ievilkta četrstūra īpašības,
  • attīsta prasmi veikt pierādījumu kopīgā veidā;
  • attīsta kompetenci risināt udevumus par tēmu.

   

 • Kvadrātfunkcijas grafika konstruēšana, izmantojot datoru.

  Klase: 9.

  Stundas tēma: Kvadrātfunkcijas y = ax2+bx+c grafika konstruēšana, izmantojot datoru.

  Posms: 1.

  Mērķis: izpētīt parametru aun c ietekmi uz kvadrātfunkcijas grafika novietojumu un tās īpašībām.

 • Neregulāras piramīdas

  Klase: 12.

  Tēma: Neregulāras piramīdas.

  Skolotājs: Iveta Zarāne

  Stundas mērķis: attīstīt skolēnos prasmi analizēt informāciju, apkopot, secināt.

  Skolēna sasniedzamais rezultāts: 

  • prot noteikt piramīdas veidu pēc informācijas no teksta,
  • prot attēlot doto piramīdu, konkretizējot piramīdas augstuma pamata atrašanas vietu,
  • zina un izmanto noteiktās piramīdas īpašības.

   {jcomments on}

 • Nevienādības

  Tēma:Reizinājuma vai dalījuma salīdzināšana ar null.

  Klase: 9.

  1-3 posmi

  Stundas mērķi:

  saprast atšķirību starp atsevišķu nevienādību atrisināšanu un nevienādību sistēmas atrisināšanu.

  noteikt reizinājuma/dalījuma zīmi, ja zināmas darbību locekļu zīmes.

 • Nevienādības

  Tēma: Reizinājuma vai dalījuma salīdzināšana ar nulli

  Klase:9.

  1-3 posms

  Mērķi:

  • Noteikt reizinājuma/dalījuma zīmi, ja zinamas darbību locekļu vērtības.
  • Atrisināt nevienādības g(x) ∙ f(x) > 0 un g(x) / f(x) > 0, pārveidojot tās par divu nevienādību sistēmām.
  • Saprast atšķirību starp atsevišķu nevienādību atrisināšanu un nevienādību sistēmas atrisināšanu.
 • Opettajan suunnittelulomake/Template for teacher´s planning (worksheet)

  I have used this template for planning thinking lessons together with classroom teachers (teacher´s team work: classroom teacher and sen teacher). Generally I have used it for planning Finnish lessons but also for planning Math lessons. I have a feeling that I have to develop it more and try to adapt it so that I can use it for several lessons.

  Here I have a blank template for planning. I usually write it by hand and I try to develop it easier so that I can fill it in also electronically. I also publish one filled in (Finnish lesson where pupils find proper sentences and rules for them, 2nd class) of the lesson I have taught.

 • Riņķa un taisnes savstarpējais novietojums

  Klase: 9.

  Tēma: Sekante un pieskare.

  1.stunda par tēmu "Riņķa līnija un nogriežņi" (0.posms)

  Stundas mērķis: veicot pētījumu, veidot izpratni par taisnes un riņķa savstarpējo novietojumu un kopīgo punktu skaitu.

  Skolēnam sasniedzamais rezultāts:

  • Pētnieciskā ceļā noskaidro taisnes un riņķa līnijas, kā arī taisnes un riņķa iespējamo kopīgo punktu skaitu.
  • Lieto jēdzienus: sekante un pieskare, raksturojot taisnes un riņķa savstarpējo novietojumu.
 • Vienādojums ar diviem mainīgajiem

  Klase: 9.

  Tēma: Vienādojums ar diviem mainīgajiem

  1.stunda par tēmu "Vienādojumu sistēmas" (0.posms)

  Stundas mērķis: veidot izpratni par vienādojuma ar diviem mainīgajiem atrisinājumu skaitu.

  Skolēnam sasniedzamais rezultāts:

  • Skaidro, ko nozīmē atrisināt vienādojumu ar diviem mainīgajiem.
  • Pārbauda, vai dotais skaitļu pāris ir vienādojuma atrisinājums.
  • Sastāda vienādojumu, kura atrisinājums ir dotais skaitļu pāris.
 • Vienādojumu sistēmas

  Tēma: Vienādojumu sistēmas

  Klase: 9.

  2.stunda "Lineāras vienādojumu sistēmas atrisinājumu skaits" 

  1.posms

  Stundas mērķis: veicot pētījumu, veidot izpratni par sakarību starp vienādojumu sistēmas koeficientiem un vienādojumu sistēmas atrisinājumu skaitu.

  Skolēnam sasniedzamais rezultāts:

  • Izsaka pieņēmumus par vienādojumu sistēmas atrisinājumu skaitu atkarībā no vienādojumu koeficientiem.

  • Izskaidro iegūtos pieņēmums, izmantojot zināšanas par paralēlām taisnēm un lineāras funkcijas grafika īpašībām.

   

  4. stunda "Vienādojumu sistēmas atrisināšanas saskaitīšanas paņēmiens"

  Stundas mērķis: sastādīt vienādojumu sistēmas atrisināšanas saskaitīšanas paņēmiena algoritmu.

   

 • Vienlieli trijstūri

  Matemātikas stunda 8.klasē

  Stundas tēma: Vienlieli trijstūri

  Skolotāja: Olga Mikulova

  Stundas mērķis: formulēt vienlielu trijstūru definīciju.

  Stundas gaita:

  1.uzdevums.Neveicot aprēķinus, salīdzināt trijstūru laukumus.

  2.uzdevums. Izveidot vienlielus trijstūrus.

  3.uzdevums. Sadalīt figūru vienlielos trijstūros.

  4.uzdevums. Aprēķināt trijstūra laukumu.

  5.uzdevums.Formulēt vienlielu trijstūru definīciju.

 • Yksinkertainen luokittelualusta parityössä/ A simple worksheet for sorting in pair work

   

  YKSINKERTAINEN LUOKITTELUALUSTA PARITYÖSSÄ
  A simple worksheet for sorting and tagging parameters (names of groups) in pair work

  -> katso liite 1 (luokittelualusta)/ see attachment 1(a simple work sheet)

   

  Tämä lajittelualusta vaatii tekstin/sanat/lauseet/kuvat lapuilla ryhmittelyä varten. Oppilaat voivat esim:
  This sorting worksheet needs texts/words/sentences/pictures on separate pieces of paper. Pupils can for example:

  -leikkaavat paperista erikseen esim. sanat tai lauseet (cut the necessary words/sentences for sorting ) tai/or
  -kirjoittavat ne ensin esim. post it-lapuille (write them first to post-it –notes) tai/or
  -opettaja on monistanut ne (teacher had copied them in advance)
  Olen käyttänyt yksinkertaista lajittelupohjaa oppilaiden äidinkielen tunneilla (suomi tai suomi toisena kielenä) mm. seuraavissa tehtävissä:
  I have used this simple worksheet in several lessons or part of lessons during Finnish language teaching or Finnish as second language. Such tasks are for example:

  1. Luokitteluharjoitukset sanoilla: (sorting with words)
  - ryhmien ja yläkäsitteiden löytäminen sanoille (esim. samaan ryhmään perustellusti kuuluvat sanat/lauseet) -> parametrit -> esim. yläkäsite (huonekalu, hedelmä, vihannes) (Finding and reasoning groups for words and finding also parameters with discussing)
  - sanavaraston kartuttaminen -> esim. iloiset sanat/muut, synonyymit (enriching vocabulary)
  2. Luokitteluharjoitukset lauseilla tai tekstillä (sorting with sentences and texts)
  - samantyyppisten lauseiden löytäminen -> esim. kuvailevia sanoja käyttävät lauseet (finding similarities between sentences -> for example sentences with onomatopoeia/descriptive words)
  - sanavihjeiden löytäminen lauseista esim. matematiikan sanallisissa tehtävissä -> tiettyjen sanojen toistuvuuden huomaaminen (finding word clues from sentences -> for example frequent words in math verbal texts)

  Kaikki luokittelut yksinkertaista lajittelualustaa käyttämällä on tehty pareittain ja samalla harjoiteltu tiedon, havainnon tai mielipiteen jakamista perustellusti.
  All the sorting tasks are made by using by the simple worksheet below this text and doing also in pairs. At the same time we have practised sharing and justifying knowledge, perceptions or opinions .

  -> katso liite 2 (parityö)/ see attachment 2 (pair work)

   

 • Деление дроби на натуральное число.

  Урок в 5 классе.

  Учитель: Рита Храпане.

  Тема: Деление дроби на натуральное число.

  Цель:

  1. Вывести правило деления дроби на натуральное число;
  2. Научиться делить дроби на натуральное число;
 • Измерение отрезков

  Рабочий лист используется на этапе рефлексии. Исследуя различные линейки, дети определяют, какой линейкой удобнее всего пользоваться и описывают её.

 • Нахождение неизвестного члена пропорции

  Учитель: Рита Храпане

  Предмет: математика

  Класс: 6

  Информация об уроке:

  Урок на 0 -1 этапе.

  Первый урок по теме:решение уравнений используя основное свойство пропорции.

  Цель: Научиться решать уравнения, используя основное свойство пропорции.

  Самим сделать вывод, как решать уравнения используя основное свойство пропорции.

 • Площади. Площадь параллелограмма.

  Комментарий к рабочему листу «Площадь параллелограмма» (see the English translation below)

  Тема «Площади» рассчитана на 10 уроков. Это четвертый урок по данной теме.

  На данном уроке в заданиях 2 и 3 ученикам необходимо вычислить площадь четырехугольника (не квадрата и не прямоугольника). Как это сделать?

  Во время обсуждения этой проблемы ученики приходят к выводу:

  можно провести диагональ и разбить таким образом четырехугольник на два треугольника, сумма площадей которых даст значение площади четырехугольникаABCD.

  В четвертом задании необходимо вычислить площадь параллелограмма.

  Ученики обсуждают возможные способы решения, используя уже известные формулы вычисления площадей треугольников.

  1)     Сначала, пока не получена формула площади, аналогично решению третьего задания можно разделить диагональю параллелограмм на два треугольника.

  2)     Возможно учениками будет предложено найти площадь параллелограмма как сумму площадей прямоугольника и двух равных прямоугольных треугольников.

  В пятом задании ученики выводят формулу площади параллелограмма и в шестом задании применяют ее. Седьмоезаданиедополнительное.

  Comments to “The Area of the Parallelogram” Worksheet.

  Subject of “Area Calculation” is spread through 10 lessons. This is the fourth lesson on this topic.

  In this lesson, within the second and the third problems students need to calculate the area of a quadrilateral (not a square or a rectangle). How could this be done?

  During the discussion of this problem, the students come to the conclusion:

  It is possible to draw a diagonal and thus split the quadrilateral into two triangles, the sum of the areas of which gives the area of the quadrilateral ABCD.

  In the fourth task it is necessary to calculate the area of the parallelogram.

  Students discuss possible solutionswhile using the already known formulas for calculating the areas of triangles.

  1) Firstlyprior to determining the area formula, similarly to the solution of the third task, it is possible to divide the parallelogram into two triangles with the diagonal.

  2)Students could possibly propose to find the area of the parallelogram as the sum of the areas of the rectangle and two equal rectangular triangles.

  Within the fifth task students come up with the formula of the parallelogram area calculation which they implement in the sixth task. Seventh task is additional.

 • Площади. Площадь треугольника.

  Комментарий к рабочему листу «Площадь треугольника» (see the English translation below)

  К 8 классу ученики знают формулы и умеют вычислять площадь квадрата, прямоугольника и прямоугольного треугольника. Тема «Площади» рассчитана на 10 уроков. Это второй урок по данной теме.

  На данном уроке в первом задании им необходимо вычислить площадь прямоугольного треугольника. Во втором задании треугольник – непрямоугольный. Проблема: как вычислить его площадь?

  Во время обсуждения ученики приходят к выводу (при необходимости с помощью учителя), что в задаче а) и в) можно разбить треугольник на два прямоугольных и сумма их площадей даст площадь данного треугольника; в задаче б) разность площадей прямоугольных треугольников даст площадь треугольника).

  В третьем задании ученики выводят формулу площади треугольника и в четвертом заданииприменяют ее.

   

  Comments to “Area of the Triangle” Worksheet.

  By the 8th grade the students know the formulas and are able to calculate the area of the square, rectangle and the right triangle. Subject of “Area Calculation” is spread through 10 lessons. This is the second lesson on this topic.

  In the first task of this lesson it is needed to calculate the area of the right-angled triangle. In the second task, the triangle is not rectangular. Issue: how to calculate its area?

  During the discussion students come to the conclusion (if necessary with teacher’s assistance) that in problem a) and c) it is possible to divide the triangle into two rectangular ones and the sum of their areas will give the area of this triangle; In problem b) the difference of the areas of right-angled triangles will give the area of the triangle).

  Within the third task students come up with the formula of triangle area calculation which they implement in the fourth task.

 • Построение правильных многоугольников

  Предмет: математика

  Класс: 9

  Учитель: Ольга Микулова

  Информация об уроке

  Урок на 1 этапе формирования компетенции (это 2 урок по данной теме).

  Цель урока: путем исследования, получить алгоритм построения правильных многоугольников.

  Планируемый результат работы: научиться строить правильные многоугольники с помощью циркуля и линейки, оценить полученные результаты, сделать вывод какие правильные многоугольники можно построить, используя полученный алгоритм.

 • Решение задач на проценты.

  Математика 5 класс.

  Учитель: Ирина Цыганкова.

  Урок на первом этапе формирования компетенции (второй урок по теме).

  Цель урока: получить алгоритм нахождения нескольких процентов от числа.

  Планируемый результат работы: 

  научиться решать несложные задачи на нахождение нескольких процентов от числа.

   

  Возможно одного урока будет недостаточно для выполнения всех заданий. В цитате Т. Эдисона пропущено слово "пота", хотя детские ответы "старания", "труда", "трудолюбия" тоже считаются верными. В конце рабочего листа, ученики в верхнем кружке знака "процент" рисуют смайлик своего настроения на начало урока, в нижнем кружке - на конец урока.
 • Состав числа 7

  Учитель:     Кузнецова Светлана

  Предмет:    МАТЕМАТИКА

  Класс:          1 КЛАСС

  Тема урока: СОСТАВ ЧИСЛА 7

  Ход урока по рабочему листу:

  1.   Головоломка – КАКОЕ ЧИСЛО СЛЕДУЮЩЕЕ? (Актуализация опорных знаний – знакомство с числом 7)

  2.   Сосчитать количество кругов в каждом рисунке. ( - В скольких рисунках окажется 7 кругов?)

  Дети вспоминают состав чисел, записанных в «окошках» под каждым рисунком (4, 6, 7).

  Возникает проблема – ДЕТИ НЕ ЗНАЮТ СОСТАВ ЧИСЛА 7.

  3.   Учитель предлагает детям самостоятельно сначала закончить, а потом самостоятельно воспроизвести узор и узнать состав числа 7.

  4.   Опираясь на уже имеющиеся знания ( состава ранее изученных чисел), расписать самостоятельно состав числа 7.

  5.   Проверка.

  6.   Рефлексия.

  7.   Дома учитель предлагает повторить состав числа 7 и выучить наизусть.

 • Сравнение десятичных дробей

  Математика 5 класс.

  Тема "Сравнение десятичных дробей".

  Цель урока: вывести правила сравнения десятичных дробей и научиться сравнивать десятичные дроби.

  Планируемый результат: ученики сами должны вывести правила сравнения десятичных дробей.

  Этап: 2-3.

  На предыдущем уроке ученики учились читать и писать десятичные дроби.

  Рабочий лист рассчитан на два урока.

 • Теорема Пифагора

  Рабочий лист составлен к уроку по теме «Теорема Пифагора». Задание 1 и 2 (паспорт прямоугольного треугольника) предназначены для повторения и систематизации знаний о прямоугольном треугольнике.

  Задания 3 и 4 выводят учеников на установление зависимости между сторонами прямоугольного треугольника и формулировку теоремы Пифагора.

 • Треугольник

  Математика 5 класс.

  Учитель: Ирина Цыганкова

  Тема: Треугольник.

  Цель урока: познакомить с определением треугольника, его свойствами и применением в окружающей жизни.

 • Умножение положительных и отрицательных чисел

  Урок в 6 классе.

  Учитель: Рита Храпане.

  Тема: Умножение положительных и отрицательных чисел.

  Цели:
  -Вывести правила умножения рациональных чисел.
  -Научиться умножать рациональные числа.
  -Научиться применять эти правила в простейших ситуациях.

 • Что такое процент?

  Математика 5 класс

  Учитель: Ирина Цыганкова

  Информация об уроке.

  Урок на первом этапе формирования компетенции (первый урок по теме). 

  Цель урока: понимать, что такое процент; где проценты встречаются в нашей жизни; люди каких профессий напрямую связаны с процентами.

  Планируемый результат работы: 

  Ученики должны уметь переводить проценты в обыкновенную и десятичную дробь и наоборот, понимать, что вся величина составляет 100%.

  В конце рабочего листа, ученики в верхнем кружке знака "процент" рисуют смайлик своего настроения на начало урока, в нижнем кружке - на конец урока.

  Рабочий лист рассчитан на вторую половину урока.

Joomla SEF URLs by Artio